Menu Close

Regulamin strony

 

 

REGULAMIN

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Przepisy niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich szkoleń Dermatic Aesthetic Academy organizowanych przez DERMATIC sp. z o.o., ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań, NIP 7822568440, REGON 302642271, KRS 0000950698 SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, Kapitał zakładowy 1.000.000 zł w

całości opłacony; e-mail: szkolenia@dermatic.pl tel. +48 690 020 021 adres korespondencyjny (do kontaktu): ul. Chartowo 5,

61-245 Poznań.

 

§ 1 DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 1. Organizator – DERMATIC sp. z o.o., ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań, NIP 7822568440, REGON 302642271, KRS 0000950698 SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU Kapitał zakładowy 000.000 zł w

całości opłacony

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika do udziału w Szkoleniu oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za Szkolenie, która posiada aktywne konto użytkownika w serwisie Dermatic.pl; Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.
 2. Uczestnik – Osoba fizyczna biorąca udział w Szkoleniu, która wyraziła wolę uczestnictwa w nim poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line lub została skierowana na Szkolenie przez Uczestnikiem może być wyłącznie osoba posiadająca stosowne wykształcenie, w tym w szczególności: lekarz, pielęgniarka, położna, kosmetolog, lub jakakolwiek inna osoba legitymująca się stosowną wiedza i doświadczeniem w zakresie wykonywania zabiegów estetycznych.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przy czym Klient będący Konsumentem powinien być równocześnie Uczestnikiem Szkolenia i nie może on zgłaszać do udziału w Szkoleniu innych Uczestników.
 4. Strona – Sprzedający jak i Klient, łącznie zwani „Stronami”.
 5. Zgłoszenie – oznacza przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przy jednoczesnej akceptacji Regulaminu, jak również każdą inną formę zapisu na Szkolenie zgodnie z §2 pkt 1.
 6. Potwierdzenie Wpisania Uczestnika – wiadomość wysyłana przez Organizatora do Klienta w formie email lub wiadomości tekstowej (sms) po otrzymaniu płatnościpotwierdzająca wpisanie Uczestników na listę uczestników Szkolenia.
 7. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną, zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i) Modelka pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych wyrażającą zainteresowana wzięciem udziału w Szkoleniu w charakterze modelki na potrzeby zajęć praktycznych, która spełnia warunki określone przez Organizatora w § 7 Regulaminu.
 8. Szkolenie – organizowane przez Organizatora szkolenie Dermatic Aesthetic Academy, którego szczegółowe warunki, w tym zakres, miejsce i data przeprowadzenia, cena są zamieszczone każdorazowo na stronie dermatic.pl.
 9. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014
 10. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683).
 11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.).

ł) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Regulamin niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 

 1. Warunkiem udziału w wybranym Szkoleniu jest:
  1. Zakup Szkolenia i przesłanie Zgłoszenia poprzez platformę dermatic.pl albo zakup Szkolenia telefonicznie pod nr tel.

+48 690 020 021

 1. Akceptacja Regulaminu oraz
 2. Uiszczenie opłaty na rzecz Organizatora za udział w wybranym Szkoleniu zgodnie z
 1. Klient dokonując zakupu Szkolenia w jakiejkolwiek formie zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu stanowiącego integralną część zawieranej z Organizatorem Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.dermatic.pl oraz w formie pisemnej w siedzibie Organizatora.
 2. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Organizator dokona jego weryfikacji i kolejno prześle (na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta) potwierdzenie jego przyjęcia. Takie potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia jest wiadomością automatyczną i nie stanowi Potwierdzenia Wpisania Uczestnika na listę. Potwierdzenie Wpisania Uczestnika następuje dopiero po otrzymaniu przez Organizatora wpłaty (i stanowi moment zawarcia umowy między Klientem a Organizatorem).
 3. Liczba uczestników każdego Szkolenia jest Decyduje kolejność uiszczenia wpłat na rzecz Organizatora.
 4. Zgłoszenia, które nadejdą po wyczerpaniu dostępnej liczby miejsc na dane Szkolenie, będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym Klient zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub telefoniczną.
 5. Klient zobowiązuje się̨ do wypełnienia Zgłoszenia z należytą starannością, w tym w szczególności do podania poprawnych danych Uczestników.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie Zgłoszenia przez Klienta i ewentualne szkody z tym związane.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez Klienta, w tym w szczególności wykształcenia Uczestników.

 

 

§ 3 PŁATNOŚCI

 

 1. Cena Szkolenia każdorazowo zamieszczana jest przy jego opisie na stronie pl lub na stronie www./szkolenia- zabiegi-estetyczne.pl. Podane kwoty są kwotami brutto.
 2. Cena Szkolenia nie obejmuje jakichkolwiek kosztów dodatkowych, które każdy Uczestnik zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie, w tym w szczególności: kosztów dojazdu, noclegów, wyżywienia, itp.
 3. Klient jest zobowiązany do dokonania 100% płatności za wybrane Szkolenie w terminie 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, jednakże nie później niż na 7 dni przed terminem Szkolenia. W przypadku, gdy Klient prześle Zgłoszenie na Szkolenie na mniej niż 7 dni przed terminem Szkolenia, a jego udział w Szkoleniu będzie możliwy, w tym w szczególności będą jeszcze miejsca dostępne, termin płatności ustalany jest z Klientem indywidualnie.
 4. Płatność dokonywana jest w wybrany przez Klienta sposób, :
  1. przelewem bankowym, na podstawie faktury pro-forma otrzymanej drogą elektroniczną (na podany w formularzu rejestracyjnym adres email),
  2. on-line za pomocą systemu PAYU dostępnego na portalu pl,
  3. gotówką w kasie w siedzibie
 5. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy oraz akceptuje stosowanie faktur elektronicznych, przesłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu
 6. Dokonanie płatności we wskazanym terminie jest warunkiem niezbędnym dla otrzymania od Organizatora Potwierdzenia Wpisania Uczestnika, tj. zawarcia umowy z Organizatorem.
 7. Brak zapłaty 100% ceny za Szkolenie w wymaganym terminie skutkuje automatyczną anulacją Zgłoszenia.

 

 

§ 4 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 

 1. Z uwagi na charakter Szkolenia i w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług zmiana tożsamości Uczestników Szkolenia po dokonaniu Zgłoszenia nie jest możliwa.
 2. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu i otrzymania zwrotu wpłaconych Organizatorowi środków na następujących warunkach:
  1. w przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji ze Szkolenia na 21 dni przed datą Szkolenia, Organizator zwróciKlientowi 100 % uiszczonej opłaty,
  2. w przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji ze Szkolenia na 14 dni przed datą Szkolenia, Organizator zwróciKlientowi 50 % uiszczonej opłaty,
  3. w przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji ze Szkolenia na 7 dni przed datą Szkolenia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku zgłoszenia do udziału w Szkoleniu kilku Uczestników, Klient zobowiązany jest wyraźnie wskazać, którego Uczestnika dotyczy rezygnacja. Zwrot opłaty dotyczy wyłącznie Uczestnika, którego dotyczy rezygnacja.
 4. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres szkolenia@dermatic.pl.
 5. Wykreślenie z listy uczestników Szkolenia danego Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu Klientowi potwierdzenia ze strony Organizatora w przedmiocie otrzymania oświadczenia o rezygnacji.
 6. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji zgodnie z 4 powyżej) nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty 100% ceny Szkolenia.
 7. Postanowienia pkt 1-7 powyżej nie dotyczą Klientów będących Konsumentami, którzy w przypadku rezygnacji z udziału w

 

Szkoleniu bądź nieobecności na Szkoleniu i niepoinformowaniu o tym fakcie Organizatora, są zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem Klienta w Szkoleniu

 

 

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 

 1. Niezależnie od postanowień zawartych w 4 powyżej, Klient będący Konsumentem w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w 1 powyżej, Klient może przesłać drogą mailową na adres szkolenia@dermatic.pl korzystając z formularza dostępnego TUTAJ .
 3. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem, Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu jego oświadczenia oraz (jeżeli płatność została już dokonana) zwróci należności uiszczone przez Klienta na poczet ceny Szkolenia niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność, a w przypadku płatności gotówkowych gotówką do rąk własnych Klienta bądź na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 4. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli termin Szkolenia przypada przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, przy czym utrata prawa do odstąpienia obejmuje wyłącznie okres przypadający po terminie Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumentatraci traci prawo do odstąpienia od Umowy także wtedy, gdy weźmie udział w Szkoleniu, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 1.
 5. W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu przez Uczestnika z przyczyn losowych, Organizator dopuszcza możliwość udziału Uczestnika w Szkoleniu organizowanym w innym terminie, przy czym decyzja w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.

 

 

§ 6 ZMIANY, ODWOŁANIE SZKOLENIA

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia bądź jego odwołania, w tym w szczególności w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników Szkolenia przewidzianej przez Organizatora nie później jednak niż na 7 dni przed datą jego rozpoczęcia.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia w pierwotnym terminie, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta wskazując jednocześnie (jeśli będzie to możliwe) nowy termin, w którym to Szkolenie się odbędzie. Klient według własnego uznania może wyrazić chęć wzięcia udziału w Szkoleniu w nowym (zmienionym) terminie lub żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Szkolenie.
 3. Jeśli Klient nie wyrazi chęci wzięcia udziału w Szkoleniu w nowym terminie, Organizator zobowiązuje się zwrócić uiszczone przez Klienta wynagrodzenie za udział w Szkoleniu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora informacji o odmowie chęci skorzystania przez Klienta ze Szkolenia w innym
 4. Odwołanie przez Organizatora Szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed datą jego przeprowadzenia jest możliwe wyłącznie z ważnych przyczyn, nieleżących po stronie W takim przypadku Organizator niezwłocznie zwraca opłaty za Szkolenie uiszczone przez Klienta – o ile Strony nie uzgodnią inaczej. Organizator nie jest jednocześnie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów i wydatków poniesionych przez Klienta lub Uczestnika w związku z planowanym udziałem w Szkoleniu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Szkolenia, o czym poinformuje Klienta niezwłocznie. W takim przypadku Klient może zrezygnować z udziału w Szkoleniu za zwrotem uiszczonej opłaty.
 6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Umowy lub za opóźnienia w wykonaniu Umowy spowodowane siłą wyższą.

 

§ 7 MODELKI NA SZKOLENIU

 

 1. Organizator zapewnia udział w Szkoleniu modelek na potrzeby zajęć praktycznych, przy czym dokonując Zgłoszenia Klient ma możliwość zaznaczenia opcji, iż Uczestnik przyjedzie na Szkolenie z własną modelką.
 2. Organizator dopuści taką modelkę do udziału w Szkoleniu wyłącznie pod warunkiem, iż nie stwierdzi przeciwwskazań do udziału takiej modelki w Szkoleniu a modelka po zapoznaniu się z przedstawioną jej dokumentacją i po udzieleniu Organizatorowi niezbędnych informacji, w tym wypełnieniu karty pacjenta, wyrazi uprzednią pisemną zgodę na udział w Szkoleniu w takim charakterze na potrzeby zajęć praktycznych i uiści na rzecz Organizatora stosowną opłatę, której wysokość określona została w cenniku i uzależniona jest m.in. od rodzaju Szkolenia.

 

 

§ 8 REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Szkolenia, Uczestnicy mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 7 dni licząc od daty Szkolenia:
  1. w formie pisemnej na adres: Dermatic Aesthetic Academy, Chartowo 5, 61-245 Poznań lub
  2. w formie mailowej na adres: szkolenia@dermatic.pl.

 

 1. Reklamacje przesłane po upływie terminu wskazanego w 1 nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia ich W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 3, Organizator poinformuje o tym podmiot

 

składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

 1. Reklamacja w celu umożliwienia Organizatorowi sprawnego jej rozpatrzenia powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Uczestnika lub Klienta – imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

 

 

§ 9 PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszelkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych udostępnionych Klientowi lub Uczestnikowi Szkolenia, a także prezentacje, pomoce dydaktyczne i program Szkolenia stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Organizatora i nie mogą być udostępniane, przekazywane bądź prezentowane bez jego wyraźnej i uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Na mocy zawartej Umowy nie dochodzi do przeniesienia na rzecz Klienta lub Uczestnika jakichkolwiek praw autorskich, ani też ustanowienia na jego rzecz licencji uprawniającej do korzystania z nich.
 3. Organizator w ramach Szkolenia przenosi na Uczestnika wyłącznie prawo własności jednego kompletu materiałów szkoleniowych. Uczestnik upoważniony jest do używania otrzymanych materiałów wyłącznie na własne potrzeby, bez prawa dalszego ich udostępniania osobom trzecim.
 4. Klient zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, nie wykorzystywać materiałów szkoleniowych, programów szkoleniowych, narzędzi, dokumentów, procedur, metodyki a także logotypów i znaków towarowych Organizatora. W szczególności Klient Uczestnik zobowiązuje się:
  1. nie wykorzystywać materiałów i programu Szkolenia, a także szaty graficznej przedmiotowych materiałów w celu prowadzenia działalności szkoleniowej we własnym zakresie;
  2. nie kopiować, nie utrwalać lub zwielokrotniać materiałów i dokumentów wskazanych w pkt. 1, a także szaty graficznej przedmiotowych materiałów i dokumentów jakąkolwiek techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
  3. nie wprowadzać do obrotu materiałów i dokumentów wskazanych w 1;
  4. nie dokonywać tłumaczeń na inne wersje językowe materiałów i dokumentów wskazanych w 1
  5. nie czynić jakichkolwiek zmian w materiałach i dokumentach wskazanych w 1, w szczególności nie usuwać logotypów Organizatora.
 5. Filmowanie, nagrywanie, jak również fotografowanie Szkoleń przez Uczestników jest całkowicie

 

 

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z organizacją Szkoleń jest
 2. Klient lub Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem telefonicznie: + 48 690 020 021 lub mailowo: szkolenia@dermatic.pl.
 3. Aby dowiedzieć się jak przetwarzamy dane osobowe w związku z organizacją Szkoleń przejdź do Polityki Prywatności (link)

 

 

 

§ 11 POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

 

 1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa w § 8 powyżej, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. W szczególności, Klient będący Konsumentem ma prawo:
  1. zwrócić się̨ do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Organizatorem;
  3. zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.
 3. Ponadto, pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich z Organizatorem jest:
  1. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu, poznan.wiih.gov.pl., z którym można się w tym celu kontaktować pod adresem al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań lub drogą elektroniczną pod adresem adr@poznan.wiih.gov.pl lub też
  2. inny właściwy podmiot uprawniony wpisany do Rejestru podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony

 

Konkurencji i Konsumentów (lista pomiotów uprawnionych jest dostępna na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html, przy czym Klient ma prawo wyboru, do którego z podanych podmiotów do pozasądowego rozstrzygania sporów się zwróci).

 

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zgodnie z treścią Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), Uczestnik, najpóźniej przed rozpoczęciem Szkolenia wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego w trakcie Szkolenia w formie zdjęć lub nagrań video, które Organizator może wykorzystywać w swoich materiałach promocyjnych, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w tym

w szczególności zamieszczać w Internecie. Treść zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże odmowa jej udzielenia uniemożliwi wzięcie udziału w Szkoleniu.2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Szkoleniu w tym w szczególności (lecz niewyłącznie) w sytuacji, gdy zachowanie Uczestnika zagraża lub mogłoby zagrażać interesom innych Uczestników, narusza lub mogłoby naruszać dobre imię Organizatora, czy też w sytuacji, gdy Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi 100% uiszczonej opłaty. 3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się̨ postanowienia Regulaminu serwisu Dermatic.pl

dostępnego pod adresem www.dermatic.pl, jak również przepisy Kodeksu Cywilnego.6. W przypadku konieczności zmiany

Regulaminu wynikającej ze zmiany formy płatności, warunków zawierania Umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych Umów, Organizator zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych Umów oraz Umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy. Zmiany w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku ze Szkoleniami nie stanowią zmian Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Przepisy niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich szkoleń Dermatic Aesthetic Academy organizowanych przez DERMATIC sp. z o.o., ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań, NIP 7822568440, REGON 302642271, KRS 0000950698 SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, Kapitał zakładowy 1.000.000 zł w

całości opłacony; e-mail: szkolenia@dermatic.pl tel. +48 690 020 021 adres korespondencyjny (do kontaktu): ul. Chartowo 5,

61-245 Poznań.

 

§ 1 DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 1. Organizator – DERMATIC sp. z o.o., ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań, NIP 7822568440, REGON 302642271, KRS 0000950698 SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU Kapitał zakładowy 000.000 zł w

całości opłacony

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika do udziału w Szkoleniu oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za Szkolenie, która posiada aktywne konto użytkownika w serwisie Dermatic.pl; Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.
 2. Uczestnik – Osoba fizyczna biorąca udział w Szkoleniu, która wyraziła wolę uczestnictwa w nim poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line lub została skierowana na Szkolenie przez Uczestnikiem może być wyłącznie osoba posiadająca stosowne wykształcenie, w tym w szczególności: lekarz, pielęgniarka, położna, kosmetolog, lub jakakolwiek inna osoba legitymująca się stosowną wiedza i doświadczeniem w zakresie wykonywania zabiegów estetycznych.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przy czym Klient będący Konsumentem powinien być równocześnie Uczestnikiem Szkolenia i nie może on zgłaszać do udziału w Szkoleniu innych Uczestników.
 4. Strona – Sprzedający jak i Klient, łącznie zwani „Stronami”.
 5. Zgłoszenie – oznacza przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przy jednoczesnej akceptacji Regulaminu, jak również każdą inną formę zapisu na Szkolenie zgodnie z §2 pkt 1.
 6. Potwierdzenie Wpisania Uczestnika – wiadomość wysyłana przez Organizatora do Klienta w formie email lub wiadomości tekstowej (sms) po otrzymaniu płatnościpotwierdzająca wpisanie Uczestników na listę uczestników Szkolenia.
 7. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną, zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i) Modelka pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych wyrażającą zainteresowana wzięciem

 

udziału w Szkoleniu w charakterze modelki na potrzeby zajęć praktycznych, która spełnia warunki określone przez Organizatora w § 7 Regulaminu.

 1. Szkolenie – organizowane przez Organizatora szkolenie Dermatic Aesthetic Academy, którego szczegółowe warunki, w tym zakres, miejsce i data przeprowadzenia, cena są zamieszczone każdorazowo na stronie dermatic.pl.
 2. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014
 3. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683).
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.).

ł) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Regulamin niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 

 1. Warunkiem udziału w wybranym Szkoleniu jest:
  1. Zakup Szkolenia i przesłanie Zgłoszenia poprzez platformę dermatic.pl albo zakup Szkolenia telefonicznie pod nr tel.

+48 690 020 021

 1. Akceptacja Regulaminu oraz
 2. Uiszczenie opłaty na rzecz Organizatora za udział w wybranym Szkoleniu zgodnie z
 1. Klient dokonując zakupu Szkolenia w jakiejkolwiek formie zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu stanowiącego integralną część zawieranej z Organizatorem Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.dermatic.pl oraz w formie pisemnej w siedzibie Organizatora.
 2. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Organizator dokona jego weryfikacji i kolejno prześle (na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta) potwierdzenie jego przyjęcia. Takie potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia jest wiadomością automatyczną i nie stanowi Potwierdzenia Wpisania Uczestnika na listę. Potwierdzenie Wpisania Uczestnika następuje dopiero po otrzymaniu przez Organizatora wpłaty (i stanowi moment zawarcia umowy między Klientem a Organizatorem).
 3. Liczba uczestników każdego Szkolenia jest Decyduje kolejność uiszczenia wpłat na rzecz Organizatora.
 4. Zgłoszenia, które nadejdą po wyczerpaniu dostępnej liczby miejsc na dane Szkolenie, będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym Klient zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub telefoniczną.
 5. Klient zobowiązuje się̨ do wypełnienia Zgłoszenia z należytą starannością, w tym w szczególności do podania poprawnych danych Uczestników.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie Zgłoszenia przez Klienta i ewentualne szkody z tym związane.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez Klienta, w tym w szczególności wykształcenia Uczestników.

 

 

§ 3 PŁATNOŚCI

 

 1. Cena Szkolenia każdorazowo zamieszczana jest przy jego opisie na stronie pl lub na stronie www./szkolenia- zabiegi-estetyczne.pl. Podane kwoty są kwotami brutto.
 2. Cena Szkolenia nie obejmuje jakichkolwiek kosztów dodatkowych, które każdy Uczestnik zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie, w tym w szczególności: kosztów dojazdu, noclegów, wyżywienia, itp.
 3. Klient jest zobowiązany do dokonania 100% płatności za wybrane Szkolenie w terminie 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, jednakże nie później niż na 7 dni przed terminem Szkolenia. W przypadku, gdy Klient prześle Zgłoszenie na Szkolenie na mniej niż 7 dni przed terminem Szkolenia, a jego udział w Szkoleniu będzie możliwy, w tym w szczególności będą jeszcze miejsca dostępne, termin płatności ustalany jest z Klientem indywidualnie.
 4. Płatność dokonywana jest w wybrany przez Klienta sposób, :
  1. przelewem bankowym, na podstawie faktury pro-forma otrzymanej drogą elektroniczną (na podany w formularzu rejestracyjnym adres email),
  2. on-line za pomocą systemu PAYU dostępnego na portalu pl,
  3. gotówką w kasie w siedzibie
 5. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy oraz akceptuje stosowanie faktur elektronicznych, przesłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu
 6. Dokonanie płatności we wskazanym terminie jest warunkiem niezbędnym dla otrzymania od Organizatora Potwierdzenia Wpisania Uczestnika, tj. zawarcia umowy z Organizatorem.
 7. Brak zapłaty 100% ceny za Szkolenie w wymaganym terminie skutkuje automatyczną anulacją Zgłoszenia.

 

 

§ 4 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 

 1. Z uwagi na charakter Szkolenia i w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług zmiana tożsamości Uczestników Szkolenia po dokonaniu Zgłoszenia nie jest możliwa.
 2. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu i otrzymania zwrotu wpłaconych Organizatorowi środków na następujących warunkach:
  1. w przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji ze Szkolenia na 21 dni przed datą Szkolenia,

 

Organizator zwróciKlientowi 100 % uiszczonej opłaty,

 1. w przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji ze Szkolenia na 14 dni przed datą Szkolenia, Organizator zwróciKlientowi 50 % uiszczonej opłaty,
 2. w przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji ze Szkolenia na 7 dni przed datą Szkolenia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 1. W przypadku zgłoszenia do udziału w Szkoleniu kilku Uczestników, Klient zobowiązany jest wyraźnie wskazać, którego Uczestnika dotyczy rezygnacja. Zwrot opłaty dotyczy wyłącznie Uczestnika, którego dotyczy rezygnacja.
 2. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres szkolenia@dermatic.pl.
 3. Wykreślenie z listy uczestników Szkolenia danego Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu Klientowi potwierdzenia ze strony Organizatora w przedmiocie otrzymania oświadczenia o rezygnacji.
 4. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji zgodnie z 4 powyżej) nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty 100% ceny Szkolenia.
 5. Postanowienia pkt 1-7 powyżej nie dotyczą Klientów będących Konsumentami, którzy w przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu bądź nieobecności na Szkoleniu i niepoinformowaniu o tym fakcie Organizatora, są zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem Klienta w Szkoleniu

 

 

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 

 1. Niezależnie od postanowień zawartych w 4 powyżej, Klient będący Konsumentem w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w 1 powyżej, Klient może przesłać drogą mailową na adres szkolenia@dermatic.pl korzystając z formularza dostępnego TUTAJ .
 3. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem, Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu jego oświadczenia oraz (jeżeli płatność została już dokonana) zwróci należności uiszczone przez Klienta na poczet ceny Szkolenia niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność, a w przypadku płatności gotówkowych gotówką do rąk własnych Klienta bądź na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 4. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli termin Szkolenia przypada przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, przy czym utrata prawa do odstąpienia obejmuje wyłącznie okres przypadający po terminie Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumentatraci traci prawo do odstąpienia od Umowy także wtedy, gdy weźmie udział w Szkoleniu, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 1.
 5. W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu przez Uczestnika z przyczyn losowych, Organizator dopuszcza możliwość udziału Uczestnika w Szkoleniu organizowanym w innym terminie, przy czym decyzja w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.

 

 

§ 6 ZMIANY, ODWOŁANIE SZKOLENIA

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia bądź jego odwołania, w tym w szczególności w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników Szkolenia przewidzianej przez Organizatora nie później jednak niż na 7 dni przed datą jego rozpoczęcia.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia w pierwotnym terminie, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta wskazując jednocześnie (jeśli będzie to możliwe) nowy termin, w którym to Szkolenie się odbędzie. Klient według własnego uznania może wyrazić chęć wzięcia udziału w Szkoleniu w nowym (zmienionym) terminie lub żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Szkolenie.
 3. Jeśli Klient nie wyrazi chęci wzięcia udziału w Szkoleniu w nowym terminie, Organizator zobowiązuje się zwrócić uiszczone przez Klienta wynagrodzenie za udział w Szkoleniu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora informacji o odmowie chęci skorzystania przez Klienta ze Szkolenia w innym
 4. Odwołanie przez Organizatora Szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed datą jego przeprowadzenia jest możliwe wyłącznie z ważnych przyczyn, nieleżących po stronie W takim przypadku Organizator niezwłocznie zwraca opłaty za Szkolenie uiszczone przez Klienta – o ile Strony nie uzgodnią inaczej. Organizator nie jest jednocześnie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów i wydatków poniesionych przez Klienta lub Uczestnika w związku z planowanym udziałem w Szkoleniu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Szkolenia, o czym poinformuje Klienta niezwłocznie. W takim przypadku Klient może zrezygnować z udziału w Szkoleniu za zwrotem uiszczonej opłaty.
 6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Umowy lub za opóźnienia w wykonaniu Umowy spowodowane siłą wyższą.

 

§ 7 MODELKI NA SZKOLENIU

 

 1. Organizator zapewnia udział w Szkoleniu modelek na potrzeby zajęć praktycznych, przy czym dokonując Zgłoszenia Klient ma możliwość zaznaczenia opcji, iż Uczestnik przyjedzie na Szkolenie z własną modelką.
 2. Organizator dopuści taką modelkę do udziału w Szkoleniu wyłącznie pod warunkiem, iż nie stwierdzi przeciwwskazań do udziału takiej modelki w Szkoleniu a modelka po zapoznaniu się z przedstawioną jej dokumentacją i po udzieleniu Organizatorowi niezbędnych informacji, w tym wypełnieniu karty pacjenta, wyrazi uprzednią pisemną zgodę na udział w Szkoleniu w takim charakterze na potrzeby zajęć praktycznych i uiści na rzecz Organizatora stosowną opłatę, której

 

wysokość określona została w cenniku i uzależniona jest m.in. od rodzaju Szkolenia.

 

 

§ 8 REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Szkolenia, Uczestnicy mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 7 dni licząc od daty Szkolenia:
  1. w formie pisemnej na adres: Dermatic Aesthetic Academy, Chartowo 5, 61-245 Poznań lub
  2. w formie mailowej na adres: szkolenia@dermatic.pl.

 

 1. Reklamacje przesłane po upływie terminu wskazanego w 1 nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia ich W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 3, Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
 3. Reklamacja w celu umożliwienia Organizatorowi sprawnego jej rozpatrzenia powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Uczestnika lub Klienta – imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

 

 

§ 9 PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszelkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych udostępnionych Klientowi lub Uczestnikowi Szkolenia, a także prezentacje, pomoce dydaktyczne i program Szkolenia stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Organizatora i nie mogą być udostępniane, przekazywane bądź prezentowane bez jego wyraźnej i uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Na mocy zawartej Umowy nie dochodzi do przeniesienia na rzecz Klienta lub Uczestnika jakichkolwiek praw autorskich, ani też ustanowienia na jego rzecz licencji uprawniającej do korzystania z nich.
 3. Organizator w ramach Szkolenia przenosi na Uczestnika wyłącznie prawo własności jednego kompletu materiałów szkoleniowych. Uczestnik upoważniony jest do używania otrzymanych materiałów wyłącznie na własne potrzeby, bez prawa dalszego ich udostępniania osobom trzecim.
 4. Klient zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, nie wykorzystywać materiałów szkoleniowych, programów szkoleniowych, narzędzi, dokumentów, procedur, metodyki a także logotypów i znaków towarowych Organizatora. W szczególności Klient Uczestnik zobowiązuje się:
  1. nie wykorzystywać materiałów i programu Szkolenia, a także szaty graficznej przedmiotowych materiałów w celu prowadzenia działalności szkoleniowej we własnym zakresie;
  2. nie kopiować, nie utrwalać lub zwielokrotniać materiałów i dokumentów wskazanych w pkt. 1, a także szaty graficznej przedmiotowych materiałów i dokumentów jakąkolwiek techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
  3. nie wprowadzać do obrotu materiałów i dokumentów wskazanych w 1;
  4. nie dokonywać tłumaczeń na inne wersje językowe materiałów i dokumentów wskazanych w 1
  5. nie czynić jakichkolwiek zmian w materiałach i dokumentach wskazanych w 1, w szczególności nie usuwać logotypów Organizatora.
 5. Filmowanie, nagrywanie, jak również fotografowanie Szkoleń przez Uczestników jest całkowicie

 

 

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z organizacją Szkoleń jest
 2. Klient lub Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem telefonicznie: + 48 690 020 021 lub mailowo: szkolenia@dermatic.pl.
 3. Aby dowiedzieć się jak przetwarzamy dane osobowe w związku z organizacją Szkoleń przejdź do Polityki Prywatności (link)

 

 

 

§ 11 POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

 

 1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa w § 8 powyżej, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. W szczególności, Klient będący Konsumentem ma prawo:
  1. zwrócić się̨ do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

 

Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Organizatorem;

 1. zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.
 1. Ponadto, pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich z Organizatorem jest:
  1. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu, poznan.wiih.gov.pl., z którym można się w tym celu kontaktować pod adresem al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań lub drogą elektroniczną pod adresem adr@poznan.wiih.gov.pl lub też
  2. inny właściwy podmiot uprawniony wpisany do Rejestru podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (lista pomiotów uprawnionych jest dostępna na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html, przy czym Klient ma prawo wyboru, do którego z podanych podmiotów do pozasądowego rozstrzygania sporów się zwróci).

 

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zgodnie z treścią Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), Uczestnik, najpóźniej przed rozpoczęciem Szkolenia wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego w trakcie Szkolenia w formie zdjęć lub nagrań video, które Organizator może wykorzystywać w swoich materiałach promocyjnych, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w tym

w szczególności zamieszczać w Internecie. Treść zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże odmowa jej udzielenia uniemożliwi wzięcie udziału w Szkoleniu.2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Szkoleniu w tym w szczególności (lecz niewyłącznie) w sytuacji, gdy zachowanie Uczestnika zagraża lub mogłoby zagrażać interesom innych Uczestników, narusza lub mogłoby naruszać dobre imię Organizatora, czy też w sytuacji, gdy Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi 100% uiszczonej opłaty. 3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się̨ postanowienia Regulaminu serwisu Dermatic.pl

dostępnego pod adresem www.dermatic.pl, jak również przepisy Kodeksu Cywilnego.6. W przypadku konieczności zmiany

Regulaminu wynikającej ze zmiany formy płatności, warunków zawierania Umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych Umów, Organizator zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych Umów oraz Umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy. Zmiany w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku ze Szkoleniami nie stanowią zmian Regulaminu.

mgr Agnieszka Surgiel-Gemza

Kosmetolog. Z branżą medyczną i farmaceutyczną związana jest już od ponad 20 lat. Autorka i recenzentka publikacji naukowych w renomowanych periodykach z branży kosmetologii i medycyny estetycznej. Wykładowca akademicki na UJD w Częstochowie na kierunku Kosmetologia, SWSM w Katowicach oraz studiach podyplomowych dla kosmetologów i lekarzy WSPS w Dąbrowie Górniczej, gdzie prowadzi zajęcia z laseroterapii. 

W swych gabinetach wykonuje zabiegi z wykorzystaniem laserów do usuwania tatuaży i makijaży permanentnych, epilacji, zamykania naczyń, frakcyjnego nieablacyjnego i ablacyjnego resurfacingu twarzy, redukcji blizn, rozstępów oraz przebarwień. Jak również zabiegi z wykorzystaniem peelingów medycznych, mezoterapii mikroigłowej i igłowej, mikropunktury oraz kosmetologii High-Tech. Szkoleniowiec w Dermatic Aesthetic Academy.

W Dermatic Aesthetic Academy prowadzi szkolenia z zakresu: Mezoterapia, Osocze bogatopłytkowe PRP, iPRF, Lipoliza iniekcyjna, Stymulatory tkankowe, Peelingi chemiczne, Mezoterapia mikroigłowa.

mgr Marta Dymek - Gładyszewska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wydziale farmaceutycznym ukończony tytułem mgr kosmetologii. Trenerka w branży beauty z 10-letnim stażem, członkini Krajowej Izby Kosmetologii, właścicielka  gabinetu.

Jej pasją są zabiegi z dziedziny kosmetologii i medycyny estetycznej. Specjalizuje się w zaawansowanych procedurach estetycznych, propagujących jednocześnie bezpieczne i holistyczne podejście do pracy z pacjentem. W wolnej chwili pisze specjalistyczne artykuły skierowane do profesjonalistów z branży beauty.

W Dermatic Aesthetic Academy prowadzi szkolenia z zakresu: Mezoterapia, Osocze bogatopłytkowe PRP, iPRF, Lipoliza iniekcyjna, Festiwal ust, Stymulatory tkankowe, Peelingi chemiczne, Mezoterapia mikroigłowa.

dr Aleksandra Tomaszewska

Stomatolog, specjalistka z zakresu zabiegów estetycznych i anti-aging z międzynarodową praktyką. Właścicielka dwóch przychodni stomatologicznych i salonów medycyny estetycznej.

Ukończyła studia podyplomowe „Estetyka twarzy” na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, w Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji.

W Dermatic Aesthetic Academy prowadzi szkolenia z zakresu: nici PDO, toksyny botulinowej typu A, wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego, enzymów pbserum medical.

mgr Paulina Choczaj

Mgr kosmetologii z 15 letnim doświadczeniem.

Od 14 lat prowadzi dwa gabinety Holistic Beauty w Poznaniu i Holistic Beauty w Koninie.

W Dermatic Aesthetic Academy prowadzi szkolenia z zakresu: mezoterapii igłowej, stymulatorów tkankowych, osocza bogatopłytkowego, peelingów chemicznych z mezoterapią mikroigłową, festiwalu ust, nici PDO oraz wypełniaczy.

dr n. o zdr. Katarzyna Urtnowska-Joppek

Specjalizuje się w zabiegach z zakresu kosmetologii estetycznej, leczniczej oraz makijażu permanentnego. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Kosmetologia Collegium Medicum w Bydgoszczy. Na tej samej uczelni uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu. Swoją pasję do zawodu rozwija nie tylko dbając o urodę innych we własnym gabinecie kosmetologii estetycznej, ale także kształcąc kolejne pokolenia profesjonalnych Kosmetologów – przez większą część tygodnia jest wykładowcą na kierunku Kosmetologia Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Autorka i recenzentka wielu publikacji naukowych, w tym w czasopismach naukowych i branżowych takich jak Polish Journal of Cosmetology, Kosmetologia Estetyczna i Dermatologia Estetyczna czy Fizjoterapia Polska, prelegent ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych. Pasjonatka tematu opieki kosmetologicznej podczas ciąży.

W Dermatic Aesthetic Academy prowadzi szkolenia z zakresu: mezoterapii igłowej, lipolizy iniekcyjnej, stymulatorów tkankowych

mgr. inż. Zofia Owczarek

Brand Manager marki Venome, towaroznawca, kosmetolog. Specjalista z zakresu stosowania surowców oraz działania i jakości produktów kosmetycznych. Absolwentka Kosmetologii, a także Towaroznawstwa oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Swoje doświadczenie zdobywała na stażach w Beiersdorf, PepsiCo oraz podczas pracy w Dermatic.pl, zajmując się sprzedażą produktów z zakresu medycyny estetycznej i aktywną promocją marki. Jako Brand Manger Venome odpowiada za poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie stosowania jak i finalnego działania surowców oraz wdrażania na rynek nowych preparatów medycznych i kosmetycznych. Aktywnie wspiera mechanizmy promocyjne, które wpływają na wzrost świadomości marki wśród konsumentów. 

lek. stom. Paweł Ponichtera

Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku w 2006 roku. Od około 10 lat zajmuje się medycyną estetyczną i specjalizuje w kompleksowym leczeniu stomatologiczno – estetycznym.

Międzynarodowy wykładowca. Właściciel salonów Hollywood Smile Dental & Estetic Clinic.

W Dermatic Aesthetic Academy prowadzi szkolenia z zakresu: Wypełniacze

dr n. med. Izabela Załęska

Międzynarodowa ekspertka w dziedzinie kosmetologii i z zakresu Kosmetologii Estetycznej, Medycznej i Leczniczej. Wieloletnia praktyczka, trenerka, a także nauczycielka akademicka, w tym także na studiach podyplomowych dla lekarzy.

W latach 2011-2015 pełniła funkcję Dziekanki i Rektorki w placówkach niepublicznego szkolnictwa wyższego związanego z kosmetologią. Adiunkt i Kierownik Zakładu Kosmetologii  Profesjonalnej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Koordynatorki kierunku Kosmetologia w PPWSZ w Nowym Targu. Członkini międzynarodowej organizacji Society of Cosmetic Scientists. Trenerka dla grupy Loreal Polska.

Dr Izabela Załęska to także specjalista na co dzień pracujący w Klinice Młodości w Krakowie oraz klinikach medycznych LuxMedica i SW11 w Londynie. Jest współtwórcą linii kosmeceutyków brytyjskiej firmy Body Empire. Autorka licznych publikacji oraz artykułów popularnonaukowych i eksperckich związanych z jej specjalizacją zawodową.

 

W Dermatic Aesthetic Academy prowadzi szkolenia z zakresu: NICI PDO, Mezoterapia igłowa, I-PRF Fibryna, Kwas hialuronowy (podstawowe, zaawansowane i eksperckie), Festiwal ust, Anatomia szyi i głowy, pbserum medical

dr Alex Karkhi

Dr. Alex Karkhi jest znany ze swojej pasji do piękna i harmonii twarzy. Ma bogate doświadczenie jako chirurg implantów jamy ustnej, stosując techniki chirurgiczne i niechirurgiczne, aby przywrócić uśmiech i poprawić naturalny młodzieńczy wygląd.

Pasjonujący się zabiegami przeciwstarzeniowymi i międzynarodowymi morfotypami twarzy, Dr. Karkhi jest ekspertem w niechirurgicznych zabiegach kosmetycznych w estetyce twarzy u pacjentów z Europy Wschodniej, Europy Zachodniej, Azji i Bliskiego Wschodu.

Po stworzeniu „CLINICA DR.K Bukareszt”, bardzo udanej „butikowej” kliniki medycyny estetycznej i dentystycznej w Bukareszcie, w Rumunii, jest gotowy rozpocząć nowe przedsięwzięcie i powitać swoich pacjentów w nowym „CLINICA DR.K Saigon” w Ho Chi Minh Miasto, Wietnam.

W Dermatic Aesthetic Academy prowadzi szkolenia z zakresu: Kwas hialuronowy (poziom podstawowy, zaawansowany i ekspercki)

Joanna Mączka

Specjalizuje się w strategii marketingowej i komunikacji dla branży beauty i medical. Na co dzień wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w marketingu, jakie zdobywała zarówno w dużych międzynarodowych korporacjach, jak i dynamicznie rosnących polskich firmach.

Pracowała między innymi dla takich marek jak NIVEA, Bambino, Semilac, Dermatic. Na co dzień współpracuje z gabinetami zabiegów estetycznych, aby pomagać im się rozwijać. Pasjonuje ją marketing, psychologia społeczna, przywództwo i rozwój osobisty.

Marcin Sydor

Ukończył kursy: ALS, ACLS, BTLS, EPLS, wypadki masowe i katastrofy oraz wiele innych. Zdobył doświadczenie zajmując stanowiska: kierownika zespołu ratownictwa medycznego, dyspozytora Wielkopolskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu oraz dyspozytora w Gnieźnie.

Zarządza 15 osobowym zespołem instruktorów pierwszej pomocy, koordynując wszystkie szkoleniowe projekty. Instruktor pierwszej pomocy od 16 lat. Zrealizował ponad 3000 projektów szkoleniowych. Absolwent Wojskowej Szkoły Chorążych oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ratownik medyczny w III i IV zmianie PKW IRAK. Weteran.

W Dermatic Aesthetic Academy prowadzi szkolenia z zakresu: Pierwsza pomoc

dr Wiktor Suchy

Ukończył studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu zabiegów z zakresu stosowania m.in. wypełniaczy do korekcji i modelowania tkanek miękkich, iniekcji toksyny botulinowej, mezoterapii, PRP, endermologii, lasera frakcyjnego oraz liftingu przy stosowaniu nici PDO.

 Odbył liczne szkolenia i kursy z zakresu medycyny estetycznej i regeneracyjnej oraz ginekologii estetycznej, m.in. : terapie skojarzone w najczęściej zgłaszanych problemach estetycznych, szkolenie z zakresu stosowania wypełniacza dermatologicznego do korekcji tkanki miękkiej, intralipoterapia i adiopocytoliza kawitacyjna kontra lokalny nadmiar tkanki tłuszczowej, techniki pozyskiwania i podawania autologicznych materiałów z osocza bogatpłytkowego bez użycia specjalnych zestawów w protokole: full face regeneration – medical facelift, wg metody prof. Ceccarelli, szkolenie PBSerum Medical – odczynniki enzymatyczne w zaawansowanej terapii komórkowej”. 

Prowadzi prywatny gabinet medycyny estetycznej i zaawansowane szkolenia w Dermatic Aesthetic Academy.